Paya400:

Paya400  یک کوپلیمرسنتزی، قابل کمپوست و100 درصد زیست تخریب پذیر، منعطف وبا ازدیاد طول در نقطه شکست بالاست که از منابع فسیلی تهیه می شود. این محصول در موارد مختلفی از قبیل مواد بسته بندی (کیسه های زباله،ظروف غذا،فیلم بسته بندی)،محصولات بهداشتی (پوشک ، اسفنج پنبه ای، (گوش پاک کن ها)،زمینه های زیست پزشکی وکمپوست صنعتی ، مالچ های کشاورزی استفاده می شود.